pobyt w szpitalu

wtorek, 11 sierpień 2020 09:48

Pobyt w szpitalu

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Pacjent ma prawo do informacji:
O swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, postępach w wynikach leczenia oraz rokowaniu :

 • informacja ta winna być zrozumiale sformułowana, a w przypadku niepomyślnej prognozy, przekazana z taktem i rozwagą,
 • na życzenie pacjenta lekarz może udzielić mu pełnej informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją poważne przesłanki, wskazujące na to, że informacja taka może spowodować tylko poważne szkody,
 • udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom może nastąpić tylko za jego zgodą (przez wskazanie osoby), z wyjątkiem sytuacji, kiedy uzyskanie zgody nie jest możliwe
 • w przypadku choroby dziecka lekarz ma obowiązek pełnego informowania jego rodziców oraz opiekunów prawnych i faktycznych,
 • wszelkie informacje dotyczące pacjenta i jego dokumentacji medycznej podlegają tajemnicy i ochronie danych chyba, że sam pacjent wyrazi zgodę na ich ujawnienie ,
 • pacjent ma prawo, za pośrednictwem lekarza go leczącego, do wglądu w dokumentację medyczną odnoszącą się do jego osoby,
 • w trakcie leczenia szpitalnego , pacjent ma prawo znać nazwisko lekarza prowadzącego jego terapię.


Funkcjonowanie Szpitala odbywa się przez:

 • odpowiednie oznakowanie poszczególnych miejsc i dróg wewnętrznych,
 • wskazanie miejsca, w którym pacjent może uzyskać szczegółowe informacje,
 • noszenie identyfikatorów zawierających dane dotyczące tożsamości, kwalifikacji i stanowiska pracy osób udzielających świadczeń medycznych.


Wszelkie informacje natury osobistej dotyczące pacjenta, jego stanu zdrowia, rozpoznania, faktów medycznych, rokowań, leczenia muszą pozostać poufne, nawet po śmierci.

Informacje ogólne dla Pacjentów:

 1. Chory ma prawo przebywać jedynie w jego sali oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla ogółu chorych.
 2. Wchodzenie do innych sal lub pomieszczeń dopuszczalne jest tylko za zgodą pielęgniarki dyżurnej.
 3. Pacjent nie powinien wchodzić do pomieszczeń gospodarczych i technicznych.
 4. Bez zgody pielęgniarki dyżurnej chory nie może wychodzić poza teren oddziału.
 5. W wyjątkowych wypadkach, gdy stan kliniczny chorego na to pozwala chory może otrzymać od ordynatora oddziału przepustkę na czas określony.
 6. Samowolne opuszczenie szpitala bądź nieusprawiedliwione przekroczenie terminu powrotu na oddział jest rażącym naruszeniem regulaminu.


Pacjent przebywający w zakładzie zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących palenia tytoniu, przeciwpożarowych i higieniczno - sanitarnych,
 2. Stosowania się do zaleceń i wskazówek lekarza i pielęgniarki,
 3. Przestrzegania kultury, czystości osobistej, higieny i porządku w sali chorych i w szpitalu oraz zachowania ciszy i spokoju,
 4. Odpowiedzialności za powierzone rzeczy szpitalne i uszanowanie mienia szpitalnego,
 5. Posiadania własnych przedmiotów osobistego użytku i przyborów toaletowych,
 6. Przebywania podczas leczenia w obrębie oddziału chyba, że wyjście poza szpital związane jest z konsultacjami, zabiegami itp.

Niedopuszczalne i zabronione jest:

 1. Przynoszenie i używanie jakichkolwiek napojów alkoholowych i środków odurzających,
 2. Samowolne korzystanie z aparatów i urządzeń leczniczych, jak również manipulowanie urządzeniami elektrycznymi, gazowymi, ogrzewczymi itp.,
 3. Przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych dla personelu służby zdrowia ( dyżurkach pielęgniarskich, lekarskich itp.).


Odwiedziny
Chory może przyjmować odwiedzających w godzinach 600 do 2200 bez ograniczeń o ile pozwala na to stan jego zdrowia oraz organizacja pracy oddziału. W przypadkach uzasadnionych, np. potrzeba dodatkowej opieki lub tzw. czuwania odwiedziny mogą odbywać się w godzinach nocnych za zgodą lekarza dyżurnego.
W czasie odwiedzin chorego odwiedzające go osoby zobowiązane są do nie zakłócania swoim zachowaniem ciszy i porządku szpitalnego.

Czytany 121 razy
Zaloguj się, by skomentować
Copyright © 2021 Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu.

szukaj