SM ul. Żeromskiego


telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112

Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj556
mod_vvisit_counterwczoraj1627
mod_vvisit_counterw tym tygodniu7967
mod_vvisit_counterw tym miesiącu13672
mod_vvisit_counterwszystkie2327004

Aktualnie: gości 22, 
botów 3 połączonych
Your IP: 3.236.8.46
 , 
Today: Lip 10, 2020

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

PDF Drukuj

O G Ł O S Z E N I E 

   Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.


Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu
A

ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez:

        lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach  w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie: 

 1. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Ręki (dyżur medyczny w Pododdziale Chirurgii Ręki)
 2. Oddział Chorób Wewnętrznych(podstawowa ordynacja i dyżury medyczne)

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

Czas zawarcia umowy cywilnoprawnej:

Na wykonywane usługi zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres: 

01.09.2019 r. - 31.12.2020 r. 

Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu określone są w Szczegółowych zasadach konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalmiejski.elblag.pl, a także w budynku administracji, Dziale Kadr przy  ul. J.A. Komeńskiego 35, w godzinach 800 - 1400 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (55) 239-45-67. 

Do oferty mogą przystąpić oferenci legitymujący się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie medycyny oraz spełniający warunki ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.). 

Oferta powinna zawierać wymagane warunki: 

 1. formularz oferty (wzór znajduje się w Dziale Kadr Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 pok. 205 oraz na stronie internetowej: www.szpitalmiejski.elblag.pl)
 2. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia oraz ze Szczegółowymi Zasadami Konkursu Ofert,
 3. oświadczenie oferenta dot. godzin pracy poza Szpitalem Miejskim (informacje ogólne),
 4. kserokopia wpisu do księgi rejestrowej OIL/WIL,
 5. kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG),
 6. kserokopia prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu),
 7. kserokopie dyplomów i posiadanych specjalizacji oraz uprawnień (oryginały do wglądu),
 8. kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (lub złożone oświadczenie o przedłożeniu polisy najpóźniej w dniu podpisania umowy), (oryginał do wglądu),
 9. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na określonym stanowisku, wystawione przez lekarza profilaktyka - wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach (z dopiskiem zakresu świadczeń) w Sekretariacie budynku administracji Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 do dnia 22.08.2019r. do godz. 750. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2019r. o godzinie 800 w zakresie 1 oraz o godzinie 830 w zakresie 2, w pokoju nr 205 budynku administracyjnego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35.             

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia w ciągu dwóch dni od daty otwarcia poszczególnych ofert. 

Z projektem umowy można zapoznać się na stronie internetowej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu lub u Udzielającego zamówienia (w budynku administracji przy ul. Komeńskiego 35 - w pokoju nr 205). 

Oferent związany jest ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. 

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych (tj. pisemnego protestu, odwołania), dotyczących konkursu ofert, zgodnie z art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm). 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.                                  

Zapraszamy do składania ofert.          

                                              
Elbląg, dn. 13.08.2019r.

załączniki: