SM ul. Żeromskiego


telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112

Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj93
mod_vvisit_counterwczoraj1112
mod_vvisit_counterw tym tygodniu4222
mod_vvisit_counterw tym miesiącu31457
mod_vvisit_counterwszystkie1996116

Aktualnie: gości 56 połączonych
Your IP: 100.24.122.228
 , 
Today: Paź 24, 2019

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

konkursof
PDF Drukuj

Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu

ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez:

 

I   lekarza specjalistę w czasie podstawowej ordynacji oddziału oraz na dyżurach w zakresie:

     1.Pododdział Chirurgii Ręki

 

II pielęgniarki:

1. Blok Operacyjny – pielęgniarki instrumentariuszki

2. Oddział AiIT – pielęgniarki anestezjologiczne

       3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

       4. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Ręki

5. Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

6. Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

7. Oddział Psychiatryczny (w ramach CZP) /Detoksykacji

       8. Nocna i świąteczna opieka pielęgniarska

       9. Oddział Chorób Płuc

     10. Oddział Chirurgii Dziecięcej

     11. Izba Przyjęć

     12. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

III ratowników medycznych:

        1. Oddział Psychiatryczny (w ramach CZP) /Detoksykacj

        2  Izba Przyjęć

załączniki:


 
PDF Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE   KONKURSU OFERT
na
udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych 
na rzecz pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

                                                   w zakresach:

I.   lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach
       w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie:

1.Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Blok Operacyjny

2.Oddział Chirurgii Dziecięcej

3.Oddział Chorób Zakaźnych

4.Oddział Chorób Płuc

5.Oddział Pediatryczny (w tym Pododdział Neonatologiczny)

6.Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

7.Oddział chorób wewnętrznych (dyżury)

8.Izba Przyjęć (dyżury) 

9.Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

10.Zakład Diagnostyki Obrazowej

11.nocna i świąteczna pomoc lekarska

II.   lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w Poradni:        

 1. Poradni Zdrowia Psychicznego (w ramach CZP)
 2. Poradni Chirurgii Ogólnej
 3. Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 4. Poradni Medycyny Pracy
 5. Poradni Sportowej

III.   konsultantów – lekarzy specjalistów w zakresie:

      1 patomorfologii (biopsja cienkoigłowa)

      2 neurochirurgii

      3 onkologii klinicznej 

IV.     psychologa

V.       elektroradiologa (obsługa techniczna Zakładu Diagnostyki Obrazowej)

rozstrzygnięcie (pdf)

 
PDF Drukuj

Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu

                                                             

                                                               ogłasza

                konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                     na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez:

I.    lekarzy specjalistów oraz lekarzy  udzielających świadczeń w oddziałach
      w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie:
  

 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Blok Operacyjny
 2. Oddział Chirurgii Dziecięcej
 3. Oddział Chorób Zakaźnych
 4. Oddział  Chorób Płuc
 5. Oddział Pediatryczny  (w tym Pododdział Neonatologiczny) 
 6. Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
 7. Oddział chorób wewnętrznych  (dyżury)  
 8. Izba Przyjęć  (dyżury)   
 9. Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych
 10. Zakład Diagnostyki Obrazowej
 11. nocna i świąteczna pomoc lekarska

II.   lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w Poradni:     

    

 1. Poradni Zdrowia Psychicznego (w ramach CZP)
 2. Poradni Chirurgii Ogólnej
 3. Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 4. Poradni Medycyny Pracy
 5. Poradni Sportowej   

III.   konsultantów – lekarzy specjalistóww zakresie: 

     1.  patomorfologii (biopsja cienkoigłowa)
     2.  neurochirurgii
     3.  onkologii klinicznej 

IV.     psychologa

V.       elektroradiologa  (obsługa techniczna Zakładu Diagnostyki Obrazowej)

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

Czas zawarcia umowy cywilnoprawnej:

Na wykonywane usługi zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres:  

od dnia01.01.2019r. do dnia 31.12.2021r.  

Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu określone są
Szczegółowych zasadach konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,  dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalmiejski.elblag.pl a także w budynku administracji, Dziale Kadr przy
ul. J.A. Komeńskiego 35, w godzinach 800 - 1400 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (55) 230-41-71.

Do oferty mogą przystąpić oferenci legitymujący się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie medycyny oraz spełniający warunki ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2018, poz. 160).

Oferta powinna zawierać wymagane warunki:

 1. formularz  oferty, (którego  wzór znajduje się w  budynku administracji Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22 oraz na stronie internetowej:  www.szpitalmiejski.elblag.pl.
 2. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia oraz ze Szczegółowymi Zasadami Konkursu Ofert,
 3. oświadczenie oferenta dot. godzin pracy poza Szpitalem Miejskim  (informacje ogólne),
 4. kserokopia wpisu do księgi rejestrowej OIL/WIL,
 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG),
 6. kserokopia prawa wykonywania zawodu, (oryginał do wglądu),
 7. kserokopie dyplomów i posiadanych specjalizacji oraz uprawnień, (oryginał do wglądu),
 8. kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (lub  złożone oświadczenie o przedłożeniu polisy najpóźniej w dniu podpisania umowy)  (oryginał do wglądu),
 9. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na określonym stanowisku, wystawione przez lekarza profilaktyka - wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach (z dopiskiem zakresu świadczeń)
w Sekretariacie budynku administracji Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy
ul. Żeromskiego 22 do dnia 06.12.2018r. do godz. 750 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2018r. w sali konferencyjnej budynku administracji Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu (lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22 - I piętro) w poszczególnych zakresach:

I  pkt. 1o godz. –  800  

I  pkt. 2o godz. –  830  

I  pkt. 3o godz. –  900  

I  pkt. 4o godz. –  930  

I  pkt. 5o godz. –  1000  

I  pkt. 6o godz. –  1020  

I  pkt. 7o godz. –  1040  

I  pkt. 8o godz. –  1100  

I  pkt. 9o godz. –  1120  

I  pkt. 10o godz. –  1140  

I  pkt. 11o godz. –  1200  

II pkt. 1o godz. –  1220     

II pkt. 2o godz. –  1240     

II pkt. 3o godz. –  1300     

II pkt. 4o godz. –  1320     

II pkt. 5o godz. –  1340     

III pkt. 1o godz. –  1400     

III pkt. 2o godz. –  1415     

III pkt. 3o godz. –  1430     

IVo godz. –  1445     

Vo godz. –  1500     

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia w ciągu dwóch dni od daty otwarcia poszczególnych ofert.

Z projektem umowy można zapoznać się na stronie internetowej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II
w Elblągu lub u Udzielającego zamówienia (w budynku administracji przy ul. Żeromskiego 22- w pokoju nr 206).

Oferent związany jest ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

 Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych (tj. pisemnego protestu, odwołania), dotyczących konkursu ofert, zgodnie z art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1938 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 160 z późn. zm).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

                                  

Zapraszamy do składania ofert            

                                                                                    
Elbląg, dn. 26.11.2018r.


załączniki:


 
PDF Drukuj

Dyrektor
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35
ogłasza K O N K U R S na stanowisko: Ordynatora Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r. Nr 151 poz.896):

 1. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej;
 2. 8 lat pracy w zawodzie lekarza.

Kandydaci proszeni są o złożenie kompletu dokumentów zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2018,poz.393 t.j.):

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska ordynatora oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska ordynatora;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko ordynatora

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać w Dziale Kadr (II piętro budynku administracji, pok. 206), pod adresem: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82 – 300 Elbląg, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszeniaDokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza: imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację:„KONKURS na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”
Kandydaci zgłaszający się do konkursu mogą uzyskać materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 w Dziale Kadr – budynek administracji II piętro p. 206 .
Wyżej wymieniony adres stanowi miejsce rozpatrzenia oferty.
O terminie rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur osoby zainteresowane zostaną poinformowane indywidualnie.

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
lek.Mirosław GORBACZEWSKI

Elbląg, 18.04.2018 r.

 ogłoszenie.pdf

 
PDF Drukuj

OGŁOSZENIE

Dyrektor Elbląskiego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu ogłasza konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy cywilnoprawnej

materiały do pobrania:

Termin zamieszczenia 2017.12.11 godz. 1845

Termin składania ofert 2017.12.18 do godz 900

Termin otwarcia ofert 2017.12.18 od godz 900

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 8