SM ul. Żeromskiego


telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112

Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj68
mod_vvisit_counterwczoraj1782
mod_vvisit_counterw tym tygodniu6624
mod_vvisit_counterw tym miesiącu31508
mod_vvisit_counterwszystkie1803276

Aktualnie: gości 16, 
botów 5 połączonych
Your IP: 34.229.126.29
 , 
Today: Cze 20, 2019

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

praca
PDF Drukuj

 Ogłoszenie o konkursie na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Dyrektor

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 w Elblągu

ogłasza konkurs na stanowiska:

 


 1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Ręki
 2. Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć
 3. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Okulistycznego i Oddziału Otolaryngologicznego
 4. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
 5. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych
 6. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:

1)ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 , poz. 2190 z późn.zm.);
2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu     przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 393);
3) regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpital   Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

 

I.   Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

       Szpital Miejski św. Jana Pawła II

       ul. Jana Amosa Komeńskiego 35
       82-300 Elbląg

II.   Wymagane kwalifikacje kandydata:

       Kandydaci winni spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących  rzedsiębiorcami (Dz. U. nr 151, poz. 896).

III. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe i staż pracy wymagane do zajmowania stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. kopie innych dokumentów, w szczególności potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, ograniczenia praw wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE"

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

IV. Miejsce oraz termin złożenia dokumentów:

 1. dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 05 lipca 2019 r. w sekretariacie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II ul. Jana Amosa Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg (decyduje data wpływu; dokumenty, które nie wpłyną w powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane);
 2. na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowe Oddziału…(należy podać nazwę oddziału).

    

 

V.   Zasady udostępniania materiałów:

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym, tj. statut, regulamin     organizacyjny i informacje o sytuacji ekonomicznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu wyłożone będą do wglądu kandydatów w Dziale Kadr pok. 205 (Budynek   Administracyjny II piętro) ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, w dniach   roboczych w godzinach 8.00 - 15.00.

 

VI. Termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

       Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu  kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pisemnie i/lub telefonicznie.

VII. Informacja o wynikach konkursu

     Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu powiadamia pisemnie o wynikach konkursu  kandydatów biorących udział w konkursie, w terminie 14 dni od dnia ostatniego  posiedzenia komisji konkursowej.

 
PDF Drukuj

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Jana Amosa Komeńskiego 35

poszukuje kandydata stanowisko pracy

Zastępca Kierownika Działu Technicznego

 

1.

Nazwa komórki organizacyjnej

Dział Techniczny

2.

Wymagania niezbędne

-       wykształcenie wyższe/średnie budowlane lub techniczne w branży elektrycznej lub sanitarnej,

-       znajomość obsługi komputera, programów MS Office,

-       znajomość Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

-       znajomość Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

-       samokształcenie,

-       odpowiedzialność w realizacji zadań,

-       umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,

-       zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia,

-       obywatelstwo polskie.

3.

Wymagania dodatkowe

-         uprawnienia budowlane,

-         umiejętność nadzorowania i kierowania, organizowania pracy podległych pracowników – konserwatorów.

-         wskazane świadectwo kwalifikacyjne „D” w zakresie : obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną.

-         wskazane świadectwo kwalifikacyjne „D” w zakresie: obsługi, konserwacji i remontów urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

-         umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność,

-         umiejętność rozwiązywania problemów,

-         umiejętność przyswajania nowej wiedzy czy umiejętności.

4.

Podstawowe zadania na stanowisku

-         kierowanie działalnością podległego personelu, codzienne stawianie zadań podległym pracownikom, bieżący nadzór nad wykonywaniem przez nich stawianych im zadań oraz rozliczanie pracowników z wykonanej pracy,

-         przygotowywanie wniosków oraz specyfikacji technicznych, zapytań ofertowych oraz innych niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia procedur przetargowych na wszelkie roboty konserwacji zleconej oraz na zamówienia publiczne których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art.4 ust.8 Prawo zamówień,

-         prowadzenie teczek obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej założonych dla wszystkich budynków i budowli w zakresie kompletowania dokumentacji technicznych, inwentaryzacji schematycznych i protokołów kontroli wraz z dokonywaniem na bieżąco stosownych wpisów w teczkach obiektów budowlanych,

-         zlecanie podmiotom zewnętrznym okresowych kontroli wszystkich budynków i budowli zgodnie z postanowieniami ustawy prawo budowlane art. 62 i 64 w kompleksach szpitalnych przy ul. Żeromskiego 22 oraz Komeńskiego 35, dopilnowanie sporządzenia stosownych protokołów z kontroli stanu technicznego tych obiektów,

-         sprawowanie nadzoru nad właściwą eksploatacją oraz utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wszelkich urządzeń oraz instalacji przeciwpożarowych oraz wentylacyjno – klimatyzacyjnych,

-         koordynowanie, kontrolowanie czynności związanych z zawieraniem umów,

-         przechowywanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

-         współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach realizacji zadań.

5.

Warunki pracy

-       praca z przewagą wysiłku umysłowego związana z obsługą urządzeń biurowych i monitorów ekranowych do 4 godzin,

-       praca w ruchu na terenie kompleksów szpitalnych przy ul. Żeromskiego 22 i Komeńskiego 35 związana z nadzorem nad podległymi pracownikami oraz wykonywaniem pozostałych obowiązków służbowych,

-       kontakt z pracownikami, interesantami, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami.

6.

Wymagane dokumenty

-       życiorys (CV) i list motywacyjny (podpisane własnoręcznie), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm),

-       kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-       kopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia,

-       kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy, dodatkowo opis stanowiska, zakres czynności,

-       oświadczenia - załączniki nr 1 i 2.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II ul. Jana Amosa Komeńskiego 35, Elbląg lub składać osobiście w sekretariacie Szpitala Miejskiego ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 w terminie do 25 czerwca 2019 r. do godziny 1000 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją „Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Technicznego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.” Decyduje data wpływu dokumentów do Szpitala.

Ważne informacje:

 1. dokumenty, które wpłyną do Szpitala Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. tylko kandydaci spełniający wszystkie wymagania niezbędne będą zakwalifikowani do dalszego etapu naboru. Informacja zostanie przekazana telefonicznie. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane,
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnejsiedzibie Szpitala   przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 oraz opublikowana na stronie internetowej Szpitala,
 4. po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów, które nie zostały odebrane zostaną zniszczone.

 

  

Elbląg dn. 13 czerwca 2019 r.

 
PDF Drukuj

 Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Jana Amosa Komeńskiego 35

poszukuje kandydata stanowisko pracy

księgowy

 

1.

Nazwa komórki organizacyjnej

Dział Finansowo Księgowy

2.

Wymagania niezbędne

-       wykształcenie średnie lub wyższe z dziedziny nauk ekonomicznych, administracyjnych lub nauk o zarządzaniu,

-       znajomość przepisów: ustawy o działalności leczniczej, ustawa kodeks pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

-       znajomość przepisów z zakresu naliczania wynagrodzeń,

-       znajomość obsługi komputera, programów MS Office,

-       obsługa programu Płatnik,

-       dokładność i sumienność oraz odpowiedzialność w realizacji   zadań,

-       umiejętność planowania i organizowania pracy własnej w sposób zapewniający terminową realizację zadań,

-       zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia,

-       obywatelstwo polskie.

3.

Wymagania dodatkowe

-       szkolenia w zakresie naliczania wynagrodzeń i dokonywania potrąceń od wynagrodzeń,

-       umiejętność komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole,

-       umiejętności analityczne,

-       odpowiedzialność, lojalność, rzetelność, samodzielność, komunikatywność, operatywność.

 

4.

Podstawowe zadania na stanowisku

-       sporządzanie list płac z tytułu należnych świadczeń pracowniczych i zasiłków ZUS, prowadzenie ich ewidencji,

-       prowadzenie kart wynagrodzeń oraz dokumentacji ZUS,

-       obsługa funkcjonującego systemu informatycznego,

-       sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących ZUS,

-       sporządzanie informacji o dochodach PIT-11,

-       wystawianie zaświadczeń Rp-7,

-       przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło,

-       przechowywanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

-       współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach realizacji zadań.

5.

Warunki pracy

-       praca z przewagą wysiłku umysłowego, w pozycji siedzącej, związana z obsługą urządzeń biurowych i monitorów ekranowych powyżej 4 godzin,

-       kontakt z pracownikami, interesantami, organami publicznymi.

6.

Wymagane dokumenty

-       życiorys (CV) i list motywacyjny (podpisane własnoręcznie), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016.1666 z późn. zm),

-       kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-       kopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia,

-       kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy, dodatkowo opis stanowiska, zakres czynności,

-       oświadczenia - załączniki nr 1 i 2.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II ul. Jana Amosa Komeńskiego 35, Elbląg lub składać osobiście w sekretariacie Szpitala Miejskiego ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 w terminie do 17 czerwca 2019 r. do godziny 1000 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją „Nabór na stanowisko księgowego w Dziale Finansowo- Księgowym Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.” Decyduje data wpływu dokumentów do Szpitala.

Ważne informacje:

 1. dokumenty, które wpłyną do Szpitala Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. tylko kandydaci spełniający wszystkie wymagania niezbędne będą zakwalifikowani do dalszego etapu naboru. Informacja zostanie przekazana telefonicznie. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnejsiedzibie Szpitala   przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 oraz opublikowana na stronie internetowej Szpitala.
 4. po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów, które nie zostały odebrane zostaną zniszczone.

 

 

 

 

 

Elbląg dn. 10 czerwca 2019 r.

 
PDF Drukuj


Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Jana Amosa Komeńskiego 35
poszukuje kandydata na stanowisko pracy
księgowy

do pobranie - oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Jana Amosa Komeńskiego 35
poszukuje kandydata na stanowisko pracy
Zastępca Kierownika Działu Technicznego

do pobranie - oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych