SM ul. Żeromskiego


telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112

Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj196
mod_vvisit_counterwczoraj1621
mod_vvisit_counterw tym tygodniu196
mod_vvisit_counterw tym miesiącu23776
mod_vvisit_counterwszystkie1890545

Aktualnie: gości 12 połączonych
Your IP: 100.24.209.47
 , 
Today: Sie 18, 2019

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

praca
PDF Drukuj

 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Jana Amosa Komeńskiego 35

poszukuje kandydata stanowisko pracy

od referenta do specjalisty

w Dziale Kadr

 

1.

Nazwa komórki organizacyjnej

Dział Kadr

2.

Wymagania niezbędne

-wykształcenie wyższe z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, administracyjnych lub nauk o zarządzaniu,

- znajomość przepisów: ustawa kodeks pracy, ustawy o działalności leczniczej, ustawy prawo cywilne,

- znajomość obsługi komputera, programów MS Office,

- samokształcenie,

- odpowiedzialność w realizacji zadań,

-  miejętność planowania i organizowania pracy własnej,

- zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia,

- obywatelstwo polskie.

3.

Wymagania dodatkowe

- szkolenia/studia podyplomowe w zakresie prawa pracy

- znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,

- umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność,

- umiejętność rozwiązywania problemów,

- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.

4.

Podstawowe zadania na stanowisku

- prowadzenie dokumentacji kadrowej, ewidencyjnej pracowników, dokumentacji rozliczeniowej,

- organizacja i realizacja umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,

- przygotowywanie raportów, statystyk i zestawień na potrzeby pracodawcy i innych instytucji,

- obsługa funkcjonującego systemu informatycznego KS-ZZL,

- koordynowanie, kontrolowanie czynności związanych z zawieraniem umów również z podmiotami współpracującymi,

- archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- tworzenie procedur kadrowych i szkoleniowych,

- prowadzenie dokumentacji szkoleniowej pracowników w tym opracowywanie planów szkoleń i ich rozliczanie, nadzór nad ich realizacją, sporządzanie analiz, zestawień,

- prowadzenie okresowych ocen pracowników,

- sporządzenie dokumentacji dla instytucji zewnętrznych np. ZUS, GUS, US, PFRON,

- współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach realizacji zadań.

5.

Warunki pracy

- praca z przewagą wysiłku umysłowego, w pozycji siedzącej, związana z obsługą urządzeń biurowych i monitorów ekranowych powyżej 4 godzin,

- kontakt z pracownikami, interesantami, podmiotami leczniczymi.

6.

Wymagane dokumenty

- życiorys (CV) i list motywacyjny (podpisane własnoręcznie), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016.1666 z późn. zm),

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- kserokopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia,

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy, dodatkowo opis stanowiska, zakres czynności,

- oświadczenia - załączniki nr 1 i 2.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II ul. Jana Amosa Komeńskiego 35, Elbląg lub składać osobiście w sekretariacie Szpitala Miejskiego ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 w terminie do 19 sierpnia 2019 r. do godziny 1000 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją „Nabór na stanowisko referent/specjalista w Dziale Kadr w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.” Decyduje data wpływu dokumentów do Szpitala.


Ważne informacje:

 1. dokumenty, które wpłyną do Szpitala Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. tylko kandydaci spełniający wszystkie wymagania niezbędne będą zakwalifikowani do dalszego etapu naboru. Informacja zostanie przekazana telefonicznie. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnejsiedzibie Szpitala przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 oraz opublikowana na stronie internetowej Szpitala.
 4. po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów, które nie zostały odebrane zostaną zniszczone.

 

 

Elbląg dn. 05 sierpnia 2019 r.

załączniki:

 
PDF Drukuj

 
PDF Drukuj

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko pracy księgowy
w Dziale Finansowo - Księgowym
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procesu  poszukiwania kandydata na wolne stanowisko pracy w Dziale Finansowo - Księgowym wybrana została Pani Bernadeta Perlejewska zamieszkała w Młynarach.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu.

Elbląg, dnia 18 czerwca 2019 r.


 
PDF Drukuj

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Jana Amosa Komeńskiego 35

poszukuje kandydata stanowisko pracy

Zastępca Kierownika Działu Technicznego

1.

Nazwa komórki organizacyjnej

Dział Techniczny

2.

Wymagania niezbędne

-   wykształcenie wyższe/średnie budowlane lub techniczne w branży

-   elektrycznej lub sanitarnej,

-   znajomość obsługi komputera, programów MS Office,

-   znajomość Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

-   znajomość Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

-   samokształcenie,

-   odpowiedzialność w realizacji zadań,

-   umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,

-   zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

-   nieposzlakowana opinia,

-   obywatelstwo polskie.

3.

Wymagania dodatkowe

-   uprawnienia budowlane,

-   umiejętność nadzorowania i kierowania, organizowania pracy podległych pracowników – konserwatorów,

-   wskazane świadectwo kwalifikacyjne „D” w zakresie : obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną,

-   wskazane świadectwo kwalifikacyjne „D” w zakresie: obsługi, konserwacji i remontów urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne,

-   umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność,

-   umiejętność rozwiązywania problemów,

-   umiejętność przyswajania nowej wiedzy czy umiejętności.

4.

Podstawowe zadania na stanowisku

-   kierowanie działalnością podległego personelu, codzienne stawianie zadań podległym pracownikom, bieżący nadzór nad wykonywaniem przez nich stawianych im zadań oraz rozliczanie pracowników z wykonanej pracy,

-   przygotowywanie wniosków oraz specyfikacji technicznych, zapytań ofertowych oraz innych niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia procedur przetargowych na wszelkie roboty konserwacji zleconej oraz na zamówienia publiczne których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art.4 ust.8 Prawo zamówień,

-   prowadzenie teczek obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej założonych dla wszystkich budynków i budowli w zakresie kompletowania dokumentacji technicznych, inwentaryzacji schematycznych i protokołów kontroli wraz z dokonywaniem na bieżąco stosownych wpisów w teczkach obiektów budowlanych,

-   zlecanie podmiotom zewnętrznym okresowych kontroli wszystkich budynków i budowli zgodnie z postanowieniami ustawy prawo budowlane art. 62 i 64 w kompleksach szpitalnych przy ul. Żeromskiego 22 oraz Komeńskiego 35, dopilnowanie sporządzenia stosownych protokołów z kontroli stanu technicznego tych obiektów,

-   sprawowanie nadzoru nad właściwą eksploatacją oraz utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wszelkich urządzeń oraz instalacji przeciwpożarowych oraz wentylacyjno–klimatyzacyjnych,

-   koordynowanie, kontrolowanie czynności związanych z zawieraniem umów,

-   przechowywanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

-   współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach realizacji zadań.

5.

Warunki pracy

-   praca z przewagą wysiłku umysłowego związana z obsługą urządzeń biurowych i monitorów ekranowych do 4 godzin,

-   praca w ruchu na terenie kompleksów szpitalnych przy ul. Żeromskiego 22 i Komeńskiego 35 związana z nadzorem nad podległymi pracownikami oraz wykonywaniem pozostałych obowiązków służbowych,

-   kontakt z pracownikami, interesantami, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami.

6.

Wymagane dokumenty

-   życiorys (CV) i list motywacyjny (podpisane własnoręcznie), o których mowa w rt. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm),

-   kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-   kopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia,

-   kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy, dodatkowo opis stanowiska, zakres czynności,

-   oświadczenia - załączniki nr 1 i 2.


Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II ul. Jana Amosa Komeńskiego 35, Elbląg lub składać osobiście w sekretariacie Szpitala Miejskiego ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 w terminie do 31 sierpnia 2019 r. do godziny 1000 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją „Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Technicznego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.” Decyduje data wpływu dokumentów do Szpitala.Ważne informacje:

 1. dokumenty, które wpłyną do Szpitala Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. tylko kandydaci spełniający wszystkie wymagania niezbędne będą zakwalifikowani do dalszego etapu naboru. Informacja zostanie przekazana telefonicznie. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane,
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej siedzibieprzy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 oraz opublikowana na stronie internetowej Szpitala,
 4. po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów, które nie zostały odebrane zostaną zniszczone.


Elbląg dn. 13 czerwca 2019 r.
 
 

 
PDF Drukuj

 Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Jana Amosa Komeńskiego 35

poszukuje kandydata stanowisko pracy

księgowy

 

1.

Nazwa komórki organizacyjnej

Dział Finansowo Księgowy

2.

Wymagania niezbędne

-       wykształcenie średnie lub wyższe z dziedziny nauk ekonomicznych, administracyjnych lub nauk o zarządzaniu,

-       znajomość przepisów: ustawy o działalności leczniczej, ustawa kodeks pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

-       znajomość przepisów z zakresu naliczania wynagrodzeń,

-       znajomość obsługi komputera, programów MS Office,

-       obsługa programu Płatnik,

-       dokładność i sumienność oraz odpowiedzialność w realizacji   zadań,

-       umiejętność planowania i organizowania pracy własnej w sposób zapewniający terminową realizację zadań,

-       zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia,

-       obywatelstwo polskie.

3.

Wymagania dodatkowe

-       szkolenia w zakresie naliczania wynagrodzeń i dokonywania potrąceń od wynagrodzeń,

-       umiejętność komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole,

-       umiejętności analityczne,

-       odpowiedzialność, lojalność, rzetelność, samodzielność, komunikatywność, operatywność.

 

4.

Podstawowe zadania na stanowisku

-       sporządzanie list płac z tytułu należnych świadczeń pracowniczych i zasiłków ZUS, prowadzenie ich ewidencji,

-       prowadzenie kart wynagrodzeń oraz dokumentacji ZUS,

-       obsługa funkcjonującego systemu informatycznego,

-       sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących ZUS,

-       sporządzanie informacji o dochodach PIT-11,

-       wystawianie zaświadczeń Rp-7,

-       przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło,

-       przechowywanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

-       współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach realizacji zadań.

5.

Warunki pracy

-       praca z przewagą wysiłku umysłowego, w pozycji siedzącej, związana z obsługą urządzeń biurowych i monitorów ekranowych powyżej 4 godzin,

-       kontakt z pracownikami, interesantami, organami publicznymi.

6.

Wymagane dokumenty

-       życiorys (CV) i list motywacyjny (podpisane własnoręcznie), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016.1666 z późn. zm),

-       kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-       kopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia,

-       kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy, dodatkowo opis stanowiska, zakres czynności,

-       oświadczenia - załączniki nr 1 i 2.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II ul. Jana Amosa Komeńskiego 35, Elbląg lub składać osobiście w sekretariacie Szpitala Miejskiego ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 w terminie do 17 czerwca 2019 r. do godziny 1000 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją „Nabór na stanowisko księgowego w Dziale Finansowo- Księgowym Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.” Decyduje data wpływu dokumentów do Szpitala.

Ważne informacje:

 1. dokumenty, które wpłyną do Szpitala Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. tylko kandydaci spełniający wszystkie wymagania niezbędne będą zakwalifikowani do dalszego etapu naboru. Informacja zostanie przekazana telefonicznie. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnejsiedzibie Szpitala   przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 oraz opublikowana na stronie internetowej Szpitala.
 4. po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów, które nie zostały odebrane zostaną zniszczone.

 

 

 

 

 

Elbląg dn. 10 czerwca 2019 r.

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2