SM ul. Żeromskiego


telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112

Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj165
mod_vvisit_counterwczoraj1112
mod_vvisit_counterw tym tygodniu4294
mod_vvisit_counterw tym miesiącu31529
mod_vvisit_counterwszystkie1996188

Aktualnie: gości 8 połączonych
Your IP: 100.24.122.228
 , 
Today: Paź 24, 2019

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

PDF Drukuj

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Jana Amosa Komeńskiego 35

poszukuje kandydata stanowisko pracy

Zastępca Kierownika Działu Technicznego

1.

Nazwa komórki organizacyjnej

Dział Techniczny

2.

Wymagania niezbędne

-   wykształcenie wyższe/średnie budowlane lub techniczne w branży

-   elektrycznej lub sanitarnej,

-   znajomość obsługi komputera, programów MS Office,

-   znajomość Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

-   znajomość Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

-   samokształcenie,

-   odpowiedzialność w realizacji zadań,

-   umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,

-   zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

-   nieposzlakowana opinia,

-   obywatelstwo polskie.

3.

Wymagania dodatkowe

-   uprawnienia budowlane,

-   umiejętność nadzorowania i kierowania, organizowania pracy podległych pracowników – konserwatorów,

-   wskazane świadectwo kwalifikacyjne „D” w zakresie : obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną,

-   wskazane świadectwo kwalifikacyjne „D” w zakresie: obsługi, konserwacji i remontów urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne,

-   umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność,

-   umiejętność rozwiązywania problemów,

-   umiejętność przyswajania nowej wiedzy czy umiejętności.

4.

Podstawowe zadania na stanowisku

-   kierowanie działalnością podległego personelu, codzienne stawianie zadań podległym pracownikom, bieżący nadzór nad wykonywaniem przez nich stawianych im zadań oraz rozliczanie pracowników z wykonanej pracy,

-   przygotowywanie wniosków oraz specyfikacji technicznych, zapytań ofertowych oraz innych niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia procedur przetargowych na wszelkie roboty konserwacji zleconej oraz na zamówienia publiczne których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art.4 ust.8 Prawo zamówień,

-   prowadzenie teczek obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej założonych dla wszystkich budynków i budowli w zakresie kompletowania dokumentacji technicznych, inwentaryzacji schematycznych i protokołów kontroli wraz z dokonywaniem na bieżąco stosownych wpisów w teczkach obiektów budowlanych,

-   zlecanie podmiotom zewnętrznym okresowych kontroli wszystkich budynków i budowli zgodnie z postanowieniami ustawy prawo budowlane art. 62 i 64 w kompleksach szpitalnych przy ul. Żeromskiego 22 oraz Komeńskiego 35, dopilnowanie sporządzenia stosownych protokołów z kontroli stanu technicznego tych obiektów,

-   sprawowanie nadzoru nad właściwą eksploatacją oraz utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wszelkich urządzeń oraz instalacji przeciwpożarowych oraz wentylacyjno–klimatyzacyjnych,

-   koordynowanie, kontrolowanie czynności związanych z zawieraniem umów,

-   przechowywanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

-   współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach realizacji zadań.

5.

Warunki pracy

-   praca z przewagą wysiłku umysłowego związana z obsługą urządzeń biurowych i monitorów ekranowych do 4 godzin,

-   praca w ruchu na terenie kompleksów szpitalnych przy ul. Żeromskiego 22 i Komeńskiego 35 związana z nadzorem nad podległymi pracownikami oraz wykonywaniem pozostałych obowiązków służbowych,

-   kontakt z pracownikami, interesantami, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami.

6.

Wymagane dokumenty

-   życiorys (CV) i list motywacyjny (podpisane własnoręcznie), o których mowa w rt. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm),

-   kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-   kopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia,

-   kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy, dodatkowo opis stanowiska, zakres czynności,

-   oświadczenia - załączniki nr 1 i 2.


Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II ul. Jana Amosa Komeńskiego 35, Elbląg lub składać osobiście w sekretariacie Szpitala Miejskiego ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 w terminie do 31 sierpnia 2019 r. do godziny 1000 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją „Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Technicznego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.” Decyduje data wpływu dokumentów do Szpitala.Ważne informacje:

  1. dokumenty, które wpłyną do Szpitala Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
  2. tylko kandydaci spełniający wszystkie wymagania niezbędne będą zakwalifikowani do dalszego etapu naboru. Informacja zostanie przekazana telefonicznie. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane,
  3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej siedzibieprzy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 oraz opublikowana na stronie internetowej Szpitala,
  4. po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów, które nie zostały odebrane zostaną zniszczone.


Elbląg dn. 13 czerwca 2019 r.