SM ul. Żeromskiego


telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112

Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj264
mod_vvisit_counterwczoraj1621
mod_vvisit_counterw tym tygodniu264
mod_vvisit_counterw tym miesiącu23844
mod_vvisit_counterwszystkie1890613

Aktualnie: gości 15 połączonych
Your IP: 100.24.209.47
 , 
Today: Sie 18, 2019

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

PDF Drukuj

 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Jana Amosa Komeńskiego 35

poszukuje kandydata stanowisko pracy

od referenta do specjalisty

w Dziale Kadr

 

1.

Nazwa komórki organizacyjnej

Dział Kadr

2.

Wymagania niezbędne

-wykształcenie wyższe z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, administracyjnych lub nauk o zarządzaniu,

- znajomość przepisów: ustawa kodeks pracy, ustawy o działalności leczniczej, ustawy prawo cywilne,

- znajomość obsługi komputera, programów MS Office,

- samokształcenie,

- odpowiedzialność w realizacji zadań,

-  miejętność planowania i organizowania pracy własnej,

- zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia,

- obywatelstwo polskie.

3.

Wymagania dodatkowe

- szkolenia/studia podyplomowe w zakresie prawa pracy

- znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,

- umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność,

- umiejętność rozwiązywania problemów,

- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.

4.

Podstawowe zadania na stanowisku

- prowadzenie dokumentacji kadrowej, ewidencyjnej pracowników, dokumentacji rozliczeniowej,

- organizacja i realizacja umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,

- przygotowywanie raportów, statystyk i zestawień na potrzeby pracodawcy i innych instytucji,

- obsługa funkcjonującego systemu informatycznego KS-ZZL,

- koordynowanie, kontrolowanie czynności związanych z zawieraniem umów również z podmiotami współpracującymi,

- archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- tworzenie procedur kadrowych i szkoleniowych,

- prowadzenie dokumentacji szkoleniowej pracowników w tym opracowywanie planów szkoleń i ich rozliczanie, nadzór nad ich realizacją, sporządzanie analiz, zestawień,

- prowadzenie okresowych ocen pracowników,

- sporządzenie dokumentacji dla instytucji zewnętrznych np. ZUS, GUS, US, PFRON,

- współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach realizacji zadań.

5.

Warunki pracy

- praca z przewagą wysiłku umysłowego, w pozycji siedzącej, związana z obsługą urządzeń biurowych i monitorów ekranowych powyżej 4 godzin,

- kontakt z pracownikami, interesantami, podmiotami leczniczymi.

6.

Wymagane dokumenty

- życiorys (CV) i list motywacyjny (podpisane własnoręcznie), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016.1666 z późn. zm),

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- kserokopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia,

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy, dodatkowo opis stanowiska, zakres czynności,

- oświadczenia - załączniki nr 1 i 2.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II ul. Jana Amosa Komeńskiego 35, Elbląg lub składać osobiście w sekretariacie Szpitala Miejskiego ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 w terminie do 19 sierpnia 2019 r. do godziny 1000 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją „Nabór na stanowisko referent/specjalista w Dziale Kadr w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.” Decyduje data wpływu dokumentów do Szpitala.


Ważne informacje:

  1. dokumenty, które wpłyną do Szpitala Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. tylko kandydaci spełniający wszystkie wymagania niezbędne będą zakwalifikowani do dalszego etapu naboru. Informacja zostanie przekazana telefonicznie. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.
  3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnejsiedzibie Szpitala przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 oraz opublikowana na stronie internetowej Szpitala.
  4. po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów, które nie zostały odebrane zostaną zniszczone.

 

 

Elbląg dn. 05 sierpnia 2019 r.

załączniki: