GRAMY Z WOŚP
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA GRANIE RAZEM Z NAMI
30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
PRZEJRZYJ NA OCZY
Celem Finału WOŚP w 2022 roku jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
W realizacji celów WOŚP, utworzyliśmy Sztabik przy Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu, w którego skład weszli: Joanna Konieczna, Małgorzata Wojtasz, Paweł Wojtasz, Patrycja Sulich-Stefanowicz z dziećmi, Waldemar Adamowicz i szefowa sztabiku Małgorzata Adamowicz.
Jubileuszową zbiórkę rozpoczniemy od piątku 28 stycznia 2022 roku w Przychodniach Specjalistycznych oraz przy Izbach Przyjęć w obu lokalizacjach szpitala. 
W niedzielę będzie można Nas spotkać na mieście, będziemy kwestować razem ze wszystkimi wolontariuszami.
Bardzo dziękujemy Dyrekcji Szpitala za wsparcie, jeszcze bardziej dziękujemy WSZYSTKIM DARCZYŃCOM za hojność. 
 
SIEMA!!!!
 
wośp

                 Zrealizowano zgodnie z Umową nr DOI/ZOZ/COVID-19/2304/2021/176 zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej pomiędzy budynkami Szpitala ul. Komeńskiego 35 i Żeromskiego 22 – roboty budowlane, drogowe i instalacyjne w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

                Umowę zawarto pomiędzy: Skarbem Państwa- Ministrem Zdrowia a Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.

IMG 20211215 114038

Pragniemy serdecznie podziękować Pani Celinie oraz Pani Alicji

za otwarte serca, bezinteresowne zaangażowanie

i mikołajkowe dary dla naszych małych pacjentów Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu,

które są wyrazem Pań dobroci i chęci niesienia pomocy innym.

 

 

Zapraszamy Pacjentów do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym Szpitalu.

Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.

Dziękujemy!

Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową: https://www.cmj.org.pl/ankiety/smjp2

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

LIDERZY ZARZĄDZANIA

NAJLEPIEJ ZARZĄDZANE SZPITALE PUBLICZNE WEDŁUG BFF i Dziennika Rzeczpospolita

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zajął 9. miejsce w rankingu

W tegorocznej edycji rankingu udział wzięło 296 szpitali. W tym 132 powiatowe, 88 wojewódzkich, 24 uniwersyteckie, 21 gminnych i 33 ministerialne.

Wszystkie objęte analizą jednostki zostały podzielone na trzy grupy ze względu na wartość przychodu z NFZ. Ocenie zostały poddane następujące wskaźniki:

  • efektywność aktywów pozwalającą na ocenę efektywności zarządzania majątkiem szpitala,
  • rentowność sprzedaży netto, pokazującą jaka część przychodów pozostaje do dyspozycji jednostki po odliczeniu wszelkich kosztów i podatków,
  • dynamikę przychodu z NFZ, czyli procentowy przyrost kontraktu/ryczałtu rok do roku.

Autorem metodologii rankingu i obliczeń jest BFF Banking Group.

Grupa BFF Banking Group – wiodący w Europie, niezależny podmiot finansowy specjalizujący się w faktoringu i pożyczkach, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, bankowością oraz płatnościami korporacyjnymi – opublikował wyniki 6. już edycji zestawienia „Liderzy Zarządzania – najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group”. Celem inicjatywy jest ocena placówek medycznych i wyłonienie najlepszego szpitala pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ.

Inicjatywa realizowana jest we współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita, a jej partnerami instytucjonalnymi w tym roku są Polska Federacja Szpitali oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Kategoria: Kontrakt z NFZ od 49 mln do 99 mln PLN

1. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

2. Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy

3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

8. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

9. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

10. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

BFF

Źródło:https://pl.bff.com/pl/liderzy-zarzadzania-najlepiej-zarzadzane-szpitale-publiczne-wedlug-bff-banking-group  

W dniu 24 listopada 2021 roku w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu odbyła się konferencja pt. „Kadra zarządzająca w ochronie zdrowia – wyzwania i odpowiedzialność”.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, nadane przez Ministra Zdrowia.

Na wniosek samorządu zawodowego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu nagrodzone odznakami zostały pielęgniarki naszego Szpitala.

Serdecznie gratulujemy Pani Ewie Stokarskiej oraz Pani Magdalenie Budziszewskiej. Wasza codzienna, rzetelna praca na rzecz pacjentów buduje obraz profesjonalnego pielęgniarstwa.

received 600844681122966

W dniu wczorajszym (tj. 23.11.2021 r.) w Olsztynie wręczono Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę.

Wojewoda warmińsko-mazurski uhonorował pracowników naszego Szpitala.

W kręgu nagrodzonych znaleźli się:

Lek. Elżbieta Hajer – Srebrny Krzyż Zasługi

Lek. Maciej Zdrojewski – Brązowy Krzyż Zasługi

Piel. Ewa Stokarska – Brązowy Krzyż Zasługi

Piel. Katarzyna Rubaj – Brązowy Krzyż Zasługi

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. Państwa trud i zaangażowanie nieustanie przyczynia się do przywracania zdrowia, radościa życia chorym, potrzebującym, a także ich bliskim.

źródło: https://radioolsztyn.pl/w-olsztynie-wreczono-kolejne-medale-i-odznaczenia-otrzymuja-je-osoby-wyjatkowe/01605418

1B1A0497 1024x698 1

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

pragniemy przekazać wszystkim Pracownikom Ratownictwa

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności

oraz podziękowania za codzienny wysiłek i poświęcenie

w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz drugiego człowieka,

satysfkacji i radości płynącej z pasji i możliwości ratowania ludzkiego życia.

 

 1016610610963358633

Darmowymi szczepieniami obejmuje się:

1) osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;

2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

3) osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;

4) nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;

5) studentów i doktorantów uczestniczących, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;

6) osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

7) osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

8) pacjentów: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej;

9) osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

10) osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

11) funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;

12) Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego; 13) osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Telefonicznie można zapisać się na szczepienie od dnia 28.09.2021 roku pod nr telefonu: 504-478-341

Szczepienie wraz z kwalifikacją lekarską przeprowadzane jest w Przychodni Specjalistycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 w gabinecie nr 6 z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z aktualnie obowiązujących obostrzeń.

Szczepionka