staże i praktyki

staże i praktyki

czwartek, 01 sierpień 2019 12:49

zarządzenie

Napisała

Zarządzenie Nr 21

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

W sprawie:

Regulaminu organizowania zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, staży w zakresie kształcenia podyplomowgo oraz wolontariatu w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.

1. W celu ujednolicenia trybu postępowania w obrębie organizacji staży, zajęć praktycznych w zakresie różncyh form kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz wolontariatu ustala się zasady postępowania w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.

2. Regulamin obowiązuje we wszystkich komórkach organizacyjnych w których odbywają się praktyki studenckie, zajęcia praktyczne, wolontariat.

3. Regulamin obowiązuje z dniem wydania.

 lek. med. Mirosław GORBACZEWSKI

DYREKTOR

Zarządzenie zastępuje:

- Zarządzenie Nr 5 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji szkoleń, praktyk,

wolontariatu w ESSzP SPZOZ

do pobrania: