POLITYKA JAKOŚCI w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu 

„Jakość jest pojęciem złożonym. W całej teorii zarządzania stała się ona jedną z cech najpowszechniej uznanych za pożądane. Jakość to poczucie, że coś jest lepsze od czegoś innego. Definicja jakości zmienia się w zależności od poszczególnych aspektów ludzkiej działalności”.

W Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu jakość powinna być rozumiana jako zadowolenie pacjenta i personelu. Istotne jest, aby każdy pracownik zrozumiał, że jest ważnym ogniwem pozwalającym Szpitalowi realizować ustalone zadania. Godne podkreślenia jest to, że bardzo istotną dla jakości usług medycznych jest jakość reprezentowana przez pozostałe „niemedyczne” komórki organizacyjne. Często pozostają one w tle, są niewidoczne dla pacjenta ale mają duży wpływ na ogólną ocenę funkcjonowania Szpitala. Podstawowym dokumentem systemu zarządzania jest Polityka Jakości i Środowiskowa, definiowana przez cały personel szpitala i zatwierdzona przez Dyrektora.

Kierownictwo Szpitala bierze aktywny udział w realizacji ustalonych celów, przy w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia odpowiednich zasobów, w ramach posiadanych środków. Nasza Polityka Jakości i Środowiskowa stanowi deklarację Kierownictwa do zwiększenia starań, we wszystkich dziedzinach działalności, zmierzających do doskonalenia procesów. Każdy pracownik odpowiada za rozwój systemu zarządzania jakością ISO 9001 i środowiskowego ISO 14001, akredytacji  oraz zna i respektuje założenia niniejszej polityki. Polityka Jakości i Środowiskowa stanowi podstawę dla wyznaczenia celów Szpitala. Chcemy, aby nasz znak firmowy kojarzył się Pacjentom z profesjonalizmem w każdym obszarze naszej działalności.

 

SZPITAL MIEJSKI ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU

 

       POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA 

Misja Szpitala

 „ TRADYCJA, WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – NASZYM PACJENTOM ”

  

Politykę jakości i politykę środowiskową realizujemy poprzez:

 

Zintegrowanie działań całego personelu w kierunku tworzenia lepszego wizerunku szpitala, wysokiej jakości świadczonych specjalistycznych usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji i edukacji.
Wykwalifikowany personel, stale i systematycznie podnoszący swoją wiedzę, aby umiejętności w jak najlepszy sposób osiągać założone cele oraz realizować strategię i misję Szpitala.
Prowadzenie działań medycznych w sposób etyczny z szacunkiem, troską i profesjonalizmem  w uzyskiwaniu zaufania i zadowolenia Pacjentów.
Określenie kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego istotnego dla celów i strategicznego kierunku działania szpitala udokumentowanego w Planie Strategicznym Szpitala.
Stosowanie nowych technologii medycznych i technik diagnostycznych pozwalających na dostosowanie świadczonych usług do wymagań i oczekiwań pacjentów.
Doskonalenie efektywności ekonomicznej poprzez racjonalną i efektywną gospodarkę zasobami Szpitala.
Zapewnienie zasobów i infrastruktury technicznej adekwatnych do wymogów wysokiej jakości realizowanych usług.
Mając na względzie oddziaływanie Szpitala na środowisko naturalne, podejmujemy zobowiązanie do ciągłego i planowego ograniczania negatywnego wpływu oraz zwiększenia pozytywnego na środowisko lokalne. Deklaracja ta dotyczy zarówno zapobiegania zanieczyszczeniom jak i racjonalnego gospodarowania zasobami oraz spełnienia obowiązujących wymagań prawnych związanych z działalnością szpitala i wynikających z ochrony środowiska.
Stały rozwój wdrożonego systemu HACCP dla utrzymania wysokiej jakości produkcji żywności na wszystkich jej etapach w celu wsparcia procesu zdrowienia pacjentów.
Identyfikację i minimalizowanie ryzyka związanego z funkcjonowaniem szpitala i realizowanymi procesami oraz poszukiwanie szans na dalszy rozwój.
Ciągły rozwój systemów zarządzania zgodny z wymogami międzynarodowych norm PN-EN ISO 9001:2015;PN-EN ISO 14001:2015 i doskonalenie standardów jakościowych.
                                                                                                

Zapewniamy, że w jakości naszych działań dążymy do doskonałości, a naszym priorytetem jest zdrowie i dobro pacjenta.

Zobowiązujemy się do maksymalnego zaangażowania w realizację ustaleń wynikających z wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Ciągłe doskonalenie jest integralną częścią kultury Szpitala, a polityka jakości i polityka środowiskowa jest realizowana poprzez aktywne uczestnictwo wszystkich pracowników Szpitala.                                                                                                                                            

Elbląg, 01.10.2017r                                                                                 

DYREKTOR
Mirosław  Gorbaczewski 

certyfikat 9001

certyfikat 9001

załącznik do certyfikatu 9001

załącznik do certyfikatu 9001

certyfikat 14001

certyfikat 14001

załącznik do certyfikatu 14001

załącznik do certyfikatu 14001