AKREDYTACJA

     W Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu dokładamy wszelkich starań, by nasi Pacjenci byli leczeni na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem nie tylko najnowszych osiągnięć medycyny, ale również z poszanowaniem praw pacjenta. W trosce o stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług, poddajemy się ocenie Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ( przed zmianą nazwy Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu) uzyskał pierwszy Certyfikat Akredytacyjny w 2015 roku.   

    Z dniem 1 grudnia 2016 r. w oparciu o uchwałę Rady Miasta Elbląga Nr XVII/336 /2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. nastąpiło połączenie poprzez przejęcie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22 przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu z siedzibą przy ul. Komeńskiego 35.

       Uzyskanie ponownie w 2019 roku certyfikatu akredytacyjnego stawia szpital w elitarnym gronie jednostek, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny. Wyróżnienie jest tym większe, ponieważ do drugiego przeglądu akredytacyjnego przygotowywaliśmy się już jako duży wielospecjalistyczny szpital w dwóch lokalizacjach. Obecnie dążymy do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz utrzymania przyznanych certyfikatów.

     W Polsce system akredytacyjny funkcjonuje od 1998 roku. Został wprowadzony przez agendę Ministerstwa Zdrowia: Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Polski program akredytacji CMJ należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie. O akredytację mogą ubiegać się placówki ochrony zdrowia, szpitale.

    Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o akredytacji w ochronie zdrowia, po przeprowadzeniu przeglądu i oceny placówki przez zewnętrznych wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Minister Zdrowia na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wydaje decyzję o przyznaniu certyfikatu. Pełna akredytacja przyznawana jest na okres 3 lat. 

     Akredytacja szpitali jest sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą zewnętrzną metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.

     Akredytacja jest to zewnętrzny proces oceny podmiotów leczniczych dobrowolnie poddających się weryfikacji z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi. Ocena jest realizowana przez bezstronną i niezależną w decyzjach placówkę akredytacyjną. Wizytatorzy akredytacyjni wywodzą się ze środowiska medycznego i posiadają wiedze na temat zewnętrznych i wewnętrznych systemów poprawy jakości opieki.

     Akredytacja stymuluje  poprawę  jakości i bezpieczeństwa opieki. Ocena dotyczy szpitala jako funkcjonalnej całości. Przeglądowi podlega pełne spektrum działalności klinicznej, zarządzania i administracji. Nieodłącznym elementem systemu akredytacji jest samoocena, niezbędna w dostosowaniu dotychczasowej praktyki do wymogów standardów akredytacyjnych i kreująca odrębną wartość w formie refleksji nad własną działalnością.

     Ważnym aspektem systemu jest fakt, że jednostka ochrony zdrowia (szpital) jest oceniana jako całość. Ocena akredytacyjna polega na porównaniu rzeczywistej praktyki z 221 wzorcami - standardami akredytacyjnymi zgrupowanymi w 15 działach tematycznych. Obowiązujący od 2009 roku zestaw standardów akredytacyjnych wszechstronnie obejmujący funkcjonowanie szpitala jest ukierunkowany na obszary działania Szpitala w zakresach takich jak m.in. ciągłość opieki, prawa pacjenta, ocena stanu pacjenta, opieka nad pacjentem, kontrola zakażeń, zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, laboratorium, diagnostyka obrazowej, odżywianie, poprawa jakości i bezpieczeństwa pacjenta, zarządzanie ogólne, zasobami ludzkimi, zarządzanie informacją oraz środowisko opieki. Akredytacja przyznawana jest po uzyskaniu co najmniej 75 % możliwej do zdobycia punktacji.

 • Procedura  akredytacyjna

  Współczesne oczekiwania wobec ochrony zdrowia dotyczą w duże mierze odpowiedzialności za opiekę szpitalną i jej skutki. Istnieją dwie możliwe oceny usług zdrowotnych; ocena zewnętrzna i wewnętrzna.
  Akredytacja jest dobrowolnym i usystematyzowanym procesem zewnętrznej oceny jednostki opieki zdrowotnej, prowadzonej przez niezależnych wizytatorów, w oparciu o dostępne i opublikowane standardy (wymogi).
  Zestaw standardów akredytacyjnych  dla szpitali  wprowadzony został 15 lipca 2009 roku, zawiera 221 standardów podzielonych na 15 działów. Standardy ukierunkowane są na poprawę jakości i bezpieczeństwa opieki wszechstronnie obejmują funkcjonowanie szpitala.

 • przygotowanie do przeglądu – proces od 8-12 miesięcy

  zapoznanie się w Programem Akredytacji Szpitali,
  przeprowadzenie wstępnego auditu spełniania zapisów standardów akredytacyjnych;
  szkolenie członków ds. jakości oraz osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie i nadzorowanie procesu akredytacji;
  dostosowanie praktyki do wymogów standardów akredytacyjnych (opracowanie Standardowych Procedur Operacyjnych, wprowadzenie zmian postępowania zgodnie z wymogami, dostosowanie praktyki do obowiązujących Standardów);
  przeprowadzenie samooceny spełnienia standardów;
  zgłoszenie gotowości podmiotu medycznego do wizytacji wizytatorów z CMJ;

 • wizytacja w szpitalu od 2 do 3 dni

  sporządzenie raportu przez auditorów z CMJ z przeglądu wraz z proponowaną oceną akredytacyjną,

 • decyzja akredytacyjna od 2 do 4 miesięcy

  przesłanie do szpitala raportu do 14 dni od daty zakończenia wizyty (akceptacja raportu przez szpital lub możliwość wniesienia zastrzeżeń do 14 dni od otrzymania raportu);
  przedstawienie dokumentacji z wizyty wraz z raportem Radzie Akredytacyjnej;
  uchwała Rady Akredytacyjnej;
  Decyzja Ministra Zdrowia;
  wydanie certyfikatu akredytacyjnego – czas trwania ważności certyfikatu 3 lata ( 6 miesięcy przed upływem terminu ważności certyfikatu szpital potwierdza pisemnie wolę poddania się ponownemu przeglądowi, składając wniosek do Ośrodka Akredytacyjnego)

 • Korzyści wynikające z akredytacji

  Akredytacja  nakierowana jest na pacjentów, jakość i bezpieczeństwo opieki, jak również usprawnienie funkcjonowania szpitala.
  Pożądane zjawiska wynikające z akredytacji obejmują m.in:
  zwiększenie poziomu jakości świadczonej usługi ,
  zwiększenie  bezpieczeństwa pracowników,
  zadowolenie i satysfakcję pacjentów-tworzenie bliskich relacji z pacjentem,
  ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad pacjentem w oparciu i naukowe podstawy,
  monitorowanie funkcjonowania i własnej działalności,
  poznanie oczekiwań pracowników,
  sprzyjanie konkurencyjności szpitala.

Korzyści wynikające z wprowadzenia akredytacji:

ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad pacjentem w oparciu o  naukowe podstawy,
poprawa wizerunku szpitala, wyróżnienie się na rynku usług medycznych, sprzyjanie konkurencyjności szpitala, zwiększenie zaufania społecznego do szpitala
akredytacja jako nowy standard poprawy jakości skutecznie pomaga w regulowaniu i udokumentowaniu procesów klinicznych, organizacyjnych oraz administracyjnych, wprowadza nowe  rozwiązania  oraz poprawia wewnętrzne  procesy,
dzięki standardom akredytacyjnym możliwa jest  poprawa kwestii związanych z zarządzaniem personelem, jakością obsługi pacjenta czy dostępem do obowiązujących w szpitalu dokumentów,
poprawa organizacji pracy, zwiększenie  bezpieczeństwa pracowników, edukacja i rozwój zawodowy pracowników,  poprawa stanu technicznego placówki,
poprawa wiedzy o istotnych wynikach działalności leczniczej szpitala, monitorowanie funkcjonowania  własnej działalności
poprawa przepływu informacji i komunikacji między działami szpitala
wzrost zadowolenia i  satysfakcji pacjentów i pracowników.
 

 Pełnomocnik ds. zarządzania jakością
Małgorzata Wojtasz
16.05.2019

 

certyfikat 9001

certyfikat 9001

załącznik do certyfikatu 9001

załącznik do certyfikatu 9001

certyfikat 14001

certyfikat 14001

załącznik do certyfikatu 14001

załącznik do certyfikatu 14001